پیوستن به رسابنیان

برای ثبت درخواست همکاری با تیم رسابنیان فرم زیر را پر نمایید و فایل رزومه خود را به پیوست برای ما ارسال کنید. تمامی رزومه‌ها بررسی و پس از ارزیابی کیفی در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.