قطعیت ندارمتک زبانهدو زبانهسه زبانه و بیشتر
قطعیت ندارمفروشگاهیشرکتیشخصی
قطعیت ندارمتا ۱۰ صفحه۱۰ تا ۲۰ صفحهبیشتر از ۲۰ صفحه
قطعیت ندارمروزانهیک روز در میاندو روز در میان
قطعیت ندارم۱:۱۱:۲۱:۳
قطعیت ندارم۳۰ تبلیغ در ماه۱۵ تبلیغ در ماه۱۰ تبلیغ در ماه۵ تبلیغ در ماه